Notis Privasi

Dikemaskinikan pada: 16 Jan 2019

1. Terma-terma Umum

a) Notis Privasi ini (“Notis Privasi”) disediakan oleh Tune Hotels.com (BVI) Limited (1009516) dan pemegang francais, rakan sekutu, syarikat berkaitan, subsidiari, dan gabungan (selepas ini dirujuk sebagai “Tune Hotels”, “Kumpulan” atau “kami”).

b) Notis Privasi ini menerangkan bagaimana dan bila kami mengumpul maklumat peribadi anda, maklumat apa yang boleh digunakan, pihak yang menggunakannya, bila ia akan didedahkan kepada pihak lain, bagaimana anda boleh mengakses butiran anda dan melakukan pembetulan terhadap butiran tersebut, mengawal maklumat peribadi anda sendiri serta bagaimana anda boleh menghubungi kami.

c) Apabila anda melayari laman sesawang Tune Hotels ((http://www.tunehotels.com) (“Lawan Sesawang”), anda dianggap telah membaca dan bersetuju dengan terma-terma Notis Privasi ini.

2. NOTIS

a) Notis Privasi ini berfungsi sebagai notis menurut Akta Perlindungan Data Peribadi Malaysia 2010.

b) Kami boleh mengubah atau mengemaskinikan terma-terma Notis Privasi ini dari semasa ke semasa. Kami akan memaklumi anda tentang sebarang perubahan kepada terma-terma Notis Privasi kami di Laman Sesawang. Sila rujuk Laman Sesawang kami sentiasa untuk maklumat terkini mengenai Notis Privasi kami.

3. PENGUMPULAN DAN PENGGUNAAN MAKLUMAT

a) Kami akan mengumpul dan menyimpan maklumat/data peribadi (“Maklumat Peribadi”) tentang anda atau pihak lain yang anda membantu membuat tempahan atau seseorang yang mengembara bersama anda (“Pihak Ketiga”), iaitu, maklumat yang boleh mengenal pasti anda atau Pihak Ketiga tersebut, termasuk tanpa had nama penuh, jantina, alamat surat menyurat dan alamat e-mel, nombor telefon, kewarganegaraan, tarikh dan tempat lahir, visa atau data pengenalan yang lain yang dikeluarkan kerajaan, butiran perhubungan yang lain, butiran pengenalan, nombor kad kredit dan debit atau butiran pembayaran yang lain, maklumat tempahan dan perjalanan, data program keahlian atau kesetiaan dan maklumat berkaitan yang lain dalam memberikan perkhidmatan yang diingini oleh anda dan/atau wakil anda untuk membuat tempahan atau pihak yang mengembara bersama anda, yang kami terima daripada anda melalui Laman Sesawang, pusat panggilan, laman media sosial, jumpa terus atau saluran pengagihan, termasuk agensi pelancongan dalam talian. Jika anda menghantar Maklumat Peribadi Pihak Ketiga kepada kami, anda bersetuju bahawa anda telah memperoleh persetujuan daripada Pihak Ketiga tersebut untuk memberi kami Maklumat Peribadi mereka dan untuk merujuk atau menukar maklumat mereka dan anda membenarkan kami untuk menggunakan Maklumat Peribadi menurut Notis Privasi ini. Anda bersetuju untuk menanggung kerugian kami sekiranya kami mengalami sebarang kehilangan atau kerosakan akibat kegagalan anda mematuhi terma-terma Notis Privasi ini.

b) Kami boleh mengumpul data lain yang secara umumnya tidak mendedahkan identiti khas anda atau tidak berkait secara langsung dengan seseorang individu. Setakat mana data lain mendedahkan identiti khusus anda atau berkaitan dengan seseorang, kami akan menganggap data lain sebagai Maklumat Peribadi. Data lain termasuk: data pelayar dan peranti, data penggunaan aplikasi, data yang dikumpulkan melalui cookie (lihat bahagian COOKIES di bawah), tag piksel dan teknologi lain, data demografi dan data lain yang diberikan dan data agregat.

c) Anda bertanggungjawab untuk memastikan bahawa Maklumat Peribadi yang diberikan adalah tepat, lengkap dan tidak salah dan bahawa Maklumat Peribadi tersebut adalah maklumat yang terkini.

d) Kami boleh mengumpulkan Maklumat Peribadi dibawah mana-mana situasi berikut atau untuk mana-mana satu atau lebih daripada satu tujuan seperti berikut:

i) untuk memproses tempahan anda serta untuk fungsi operasi dan pentadbiran kami, termasuk tanpa had, untuk memproses bil dan bayaran, notis perjalanan anda, pengurusan akaun anda;

ii) untuk melengkapkan tempahan dan penginapan anda, contohnya, untuk memproses pembayaran anda, memastikan bilik anda tersedia dan memberi anda perkhidmatan pelanggan yang berkaitan.

iii) apabila anda mengakses Laman Sesawang kami atau menggunakan Aplikasi mudah alih kami. Jika anda menggunakan peranti mudah alih anda ketika melayari Laman Sesawang kami atau membuat tempahan melalui Laman Sesawang atau aplikasi mudah alih kami, kami akan mengumpulkan alamat IP anda atau pengecam peranti lain, jenis dan versi pelayar, tetapan zon masa, jenis dan versi pasang masuk, sistem dan platform operasi, dan maklumat peranti mudah alih lain.

v) untuk memberi anda atau orang lain yang anda kenali sokongan dan perkhidmatan pelanggan;

v) untuk menjalankan pelbagai aktiviti yang diperlukan oleh undang-undang;

vi) untuk pentadbiran, operasi, pemasaran, perancangan produk atau pembangunan perkhidmatan, penyelesaian masalah dan keperluan penyelidikan;

vii) untuk menghantar maklumat tentang produk dan perkhidmatan, dan tawaran istimewa atau promosi, surat berita atau borang tinjauan pelanggan, kajian pasaran dan soal selidik;

viii) sebagai sebahagian daripada suatu program yang anda telah sertai (sebagai contoh, program kesetiaan) atau pembelian yang anda telah lakukan untuk menawarkan dan menguruskan penyertaan anda dalam program kesetiaan tersebut, menghantar tawaran atau promosi dan maklumat berkenaan status dan aktiviti akaun anda;

ix) untuk analisis data, audit, pemantauan keselamatan dan pencegahan penipuan (termasuk dengan penggunaan televisyen litar tertutup, kunci kad dan sistem keselamatan lain), membangunkan barangan dan perkhidmatan baharu, menambah baik atau mengubah perkhidmatan kami, mengenal pasti trend penggunaan, menentukan keberkesanan kempen promosi kami, dan mengoperasi dan melebarkan aktiviti perniagaan kami.

x) apabila anda log masuk ke WiFi hotel kami atau menyambung WiFi anda kepada WiFi hotel kami. Apabila anda menggunakan peranti mudah alih ketika berada di hotel kami dengan keupayaan Wifi peranti diaktifkan atau mengakses kepada WiFi percuma kami, kami boleh mengumpul butiran tambahan sistem operasi telefon anda, alamat MAC dan lokasi data ketika anda berada di dalam hotel kami atau di dalam kawasan sekitar terhampir. Jika anda tidak mahu kami menjejaki peranti anda atau menggunakan maklumat anda melalui cara ini, sila matikan keupayaan WiFi melalui tetapan telefon anda atau peranti elektronik lain;

i) apabila anda melibatkan diri dengan kami melalui media sosial (dengan menyebut, menandai atau menghubungi kami terus) ;

ii) untuk menyelesaikan pertikaian atau penguatkuasaan terma dan syarat kami yang boleh didapati di Laman Sesawang kami (Sila rujuk Terma dan Syarat); dan

iii) untuk sebarang tujuan yang dimaklumkan kepada anda pada masa pengumpulan maklumat peribadi anda. (secara kolektif dirujuk sebagai “Tujuan”)

e) Pada bila-bila masa anda boleh memilih untuk tidak menerima sebarang komunikasi pemasaran daripada kami dengan menghubungi kami (lihat bahagian HUBUNGI KAMI di bawah) dan kami akan memastikan bahawa nama anda dikeluarkan daripada senarai mel kami.

f) Kami menggunakan maklumat agregat umum untuk menjana statistik dan mengukur aktiviti laman untuk meningkatkan kebergunaan lawatan pelanggan. Maklumat tersebut tidak melibatkan Maklumat Peribadi.

g) Kami mungkin akan mendedahkan maklumat anda:

i) kepada syarikat berkaitan, gabungan, penasihat, kontraktor, pembekal atau penyedia perkhidmatan Laman Sesawang kami atau untuk tujuan perniagaan kami, untuk tujuan pemasaran bersilang dan jika tidak, untuk memberi sokongan dan perkhidmatan pelanggan kepada anda;

ii) kepada pemilik dan pengendali hotel francais kami atau rakan kongsi perniagaan kami dan pelabur;

iii) kepada pihak ketiga yang mempunyai hubungan komersil dengan kami, untuk pemasaran, pengiklanan dan tujuan berkaitan, kecuali anda telah menyatakan bahawa anda tidak mahu kami mendedahkan maklumat tersebut kepada pihak ketiga untuk tujuan pemasaran dan pengiklanan;

iv) laman sesawang media sosial;

v) kepada pihak ketiga ketika apa-apa penyusunan semula, penggabungan, penjualan, usaha sama, tugasan, pemindahan atau pelupusan semua atau apa-apa bahagian perniagaan, aset atau saham Tune Hotels (termasuk sebarang prosiding kebankrapan atau prosiding seumpamanya);
vi) seperti yang dikehendaki atau diberi kuasa di bawah undang-undang atau yang disediakan dalam kerjasama dengan mana-mana pihak berkuasa; dan

vii) jika anda gagal memberikan Maklumat Peribadi kepada kami seperti yang dinyatakan pada perenggan 3(a) di atas, kami tidak boleh melaksanakan dan/atau melakukan apa-apa daripada Tujuan tersebut.

4.MAKLUMAT SENSITIF

Terma “maklumat sensitif” merujuk kepada maklumat berkaitan bangsa dan etnik asal anda, pendapat politik, kepercayaan agama atau falsafah, keahlian kesatuan sekerja, kesihatan, atau orientasi seksual, maklumat genetik, latar belakang jenayah dan apa-apa data biometrik yang digunakan untuk tujuan pengenalan unik. Dalam sesetengah bidang kuasa, nombor telefon bimbit, data lokasi, dan maklumat yang terdapat pada dokumen identiti juga dianggap maklumat sensitif.

Kami secara umumnya tidak mengumpul maklumat sensitif melainkan anda dengan sukarela berbuat demikian atau kami dikehendaki berbuat demikian menurut undang-undang atau peraturan yang berkenaan. Kami boleh menggunakan data kesihatan yang diberikan untuk melayani anda dengan lebih baik dan memenuhi keperluan khusus anda (contohnya, peruntukan akses kehilangan upaya).

5. UNTUK MENCEGAH PENIPUAN

Kami berkongsi maklumat kewangan anda termasuk kad kredit, kad debit atau maklumat pembayaran lain dengan pihak ketiga untuk memastikan pembayaran anda selamat dan butiran anda tidak digunakan untuk tujuan penipuan. Perkongsian data ini membolehkan kami menjalankan analisis penipuan untuk memastikan butiran pembayaran yang tulen dan tepat sahaja diberikan kepada kami untuk sebarang pembelian. Kami boleh berkongsi data peribadi anda dengan agensi kredit jika anda memohon kredit.

6. KOMUNIKASI PEMASARAN DAN PROMOSI

a) Kami boleh menggunakan Maklumat Peribadi yang diberikan untuk menghantar kepada anda maklumat tentang produk dan perkhidmatan, dan tawaran istimewa atau promosi yang ditawarkan oleh mana-mana ahli Kumpulan, surat berita atau borang tinjauan dan soal selidik pelanggan melalui SMS, pos dan e-mel melainkan anda telah menyatakan bahawa anda tidak mahu menerima bahan sedemikian.

b) Anda boleh memilih untuk tiday menerima apa-apa komunikasi daripada kami pada bila-bila masa dengan mengklik pautan “unsubscribe” pada komunikasi e-mel yang berkaitan atau menghubungi kami dengan permintaan anda (lihat bahagian HUBUNGI KAMI di bawah).

7. KESELAMATAN MAKLUMAT PERIBADI ANDA

a) Kami akan mengambil langkah-langkah yang munasabah untuk melindungi apa-apa Maklumat Peribadi yang kami terima daripada anda melalui Laman Sesawang kami daripada penyalahgunaan dan kehilangan dan dari akses yang tidak dibenarkan, pengubahsuaian atau pendedahan yang tidak dibenarkan. Kami boleh menyimpan maklumat anda dalam bentuk elektronik atau bertulis atau melantik pihak ketiga untuk memegang maklumat itu bagi pihak kami. Apabila dikehendaki oleh undang-undang yang berkenaan, Maklumat Peribadi akan dimusnahkan atau tidak dikenal pastikan apabila tidak diperlukan lagi.

b) Dengan memberi kami Maklumat Peribadi atau dengan menggunakan perkhidmatan atau Laman Sesawang kami, anda bersetuju dengan pemindahan, penyimpanan dan pemprosesan Maklumat Peribadi di pelayan, pangkalan data pusat dan kemudahan sistem kami yang terletak dan/atau beroperasi, yang mungkin berada di luar negara atau lokasi dimana anda mengakses Laman Sesawang kami untuk memberikan Maklumat Peribadi, dan boleh melibatkan, negara-negara termasuk, Malaysia, Amerika Syarikat dan United Kingdom.

c) Walau bagaimanapun, memandangkan Laman Sesawang dipaut ke Internet, dan Internet sememangnya tidak selamat, kami tidak dapat memberikan sebarang jaminan mengenai keselamatan penghantaran maklumat yang diberikan kepada kami dan anda melakukannya dengan risiko sendiri.

8. PAUTAN KE LAMAN SESAWANG LAIN

a) Laman Sesawang kami boleh mempunyai pautan ke laman sesawang yang dikendalikan oleh pihak ketiga (“Laman Sesawang Pihak Ketiga”). Kami tidak bertanggungjawab terhadap amalan privasi atau isi kandungan Laman Sesawang Pihak Ketiga. Laman Sesawang Pihak Ketiga bertanggungjawab untuk memaklumi anda tentang amalan privasi mereka sendiri.

9. AKSES DAN PEMBETULAN

a) Anda boleh meminta untuk mengakses mana-mana Maklumat peribadi yang kami simpan tentang anda atau Maklumat Peribadi mana-mana Pihak Ketiga yang diberikan oleh anda pada bila-bila masa anda menghubungi kami (lihat bahagian HUBUNGI KAMI di bawah). Apabila kami menyimpan maklumat yang anda layak untuk mengakses, kami akan berusaha untuk memberikan cara yang sesuai kepada anda untuk mengaksesnya (contohnya melalui e-mel atau mel kepada anda).

b) Jika anda yakin bahawa Maklumat Peribadi yang kami simpan tentang anda tidak betul, tidak lengkap atau tidak tepat, maka anda boleh meminta untuk pindaan terhadap maklumat tersebut. Kami akan mempertimbangkan jika maklumat tersebut memerlukan pindaan. Jika kami tidak bersetuju bahawa terdapat alasan untuk pindaan maka kami akan menambah nota pada Maklumat Peribadi yang menyatakan bahawa anda tidak bersetuju dengannya.

c) Selaras dengan Akta Perlindungan Data Peribadi Malaysia 2010, dan setakat mana tidak terhad oleh mana-mana undang-undang lain yang berkenaan, kami boleh:

i) mengenakan bayaran untuk memproses permintaan anda untuk mengakses atau melakukan pembetulan pada Maklumat Peribadi; dan

ii) menolak permintaan anda untuk mengakses atau melakukan pembetulan pada Maklumat Peribadi dan kami akan memberikan anda alasan untuk penolakan kami.

10. MAKLUMAT PERIBADI DARIPADA KANAK-KANAK

Kami tidak akan mengumpul Maklumat Peribadi daripada individu di bawah umur 18 tahun. Sebagai ibu bapa atau penjaga yang sah, sila jangan benarkan anak anda menyerahkan Maklumat Peribadi tanpa keizinan anda.

11. COOKIES

a. Kami menggunakan cookies dalam Laman Sesawang kami untuk:

i) mengekalkan sesi anda dan butiran yang diperlukan apabila anda melayari Laman Sesawang kami atau ketika pendaftaran atau proses tempahan (sesi cookie);

ii) mengumpul data penggunaan laman sesawang untuk tujuan statistik/analitis (cookie analitis); dan

iii) mengarahkan anda kepada halaman capaian yang betul berdasarkan lokasi geo anda (cookie sasaran geo).

b) Anda boleh mengarahkan pelayar anda, dengan mengubah tetapan anda, untuk berhenti menerima cookie atau untuk memaklumi anda sebelum menerima cookie daripada laman sesawang yang anda lawati. Sila ambil perhatian bahawa Laman Sesawang kami tidak akan berfungsi dengan baik jika tetapan cookie ini dimatikan.

12. HUBUNGI KAMI

a) Jika anda mempunyai sebarang soalan tentang Notis Privasi kami, atau sebarang kemusykilan atau aduan berkenaan layanan kami terhadap privasi anda, termasuk tetapi tidak terhad kepada Akta Perlindungan Data Peribadi 2010, sila hubungi kami:

Nama: Ms. Cymantha Sothiar
Jawatan: Pengurus, Pejabat Tempahan Pusat
E-mel: pdpa@tunehotels.com
Alamat:
Tune Hotels Management Sdn Bhd
Ground Floor
Bangunan ECM Libra
No 8 Jalan Damansara Endah
Damansara Heights
50490 Kuala Lumpur
Telefon: 03-20825651

13. KEMAS KINI NOTIS PRIVASI

Penunjuk “Tarikh Kemaskini” di bahagian atas laman ini menunjukkan tarikh terakhir Notis Privasi ini disemak. Kami boleh mengubah suai Notis Privasi ini dari semasa ke semasa. Sebarang perubahan kepada Notis Privasi akan berkuat kuasa apabila kami menyiarkan Notis Privasi yang telah diubah suai ke laman sesawang ini. Penggunaan Laman Sesawang, apa-apa produk dan perkhidmatan kami, dan/atau pemberian kebenaran anda kepada Notis Prvasi yang telah dikemas kini berikutan perubahan tersebut adalah penerimaan anda terhadap Notis Privasi yang telah diubahsuai yang berkuat kuasa.

14. LAIN-LAIN

Sekiranya terdapat sebarang percanggahan antara notis versi Bahasa Inggeris dan versi Bahasa Malaysia, maka versi Bahasa Inggeris yang akan diguna pakai.